Directory listing of /kisper/UNZIP/khoikk.2021-02-25_19-15-04/user_dir

.bash_logout.tar.gz
.bash_profile.tar.gz
.bashrc.tar.gz
tmp.tar.gz